PRAVILA PONAŠANJA ČLANOVA GK "Tim"

FER PLEJ

 • Fer plej je, pre svega i iznad svega, korektno ponašanje i strogo poštovanje pravila takmičenja.
 • Fer plej je poštovanje sudija i prihvatanje sudijskih odluka.
 • Fer plej je nadmetanje sportista pod ravnopravnim uslovima, uz oslanjanje samo na veštinu.
 • Fer plej je odbijanje da se do pobede dođe varanjem ili korišćenjem nedozvoljenih sredstava.
 • Fer plej je poštovanje i uvažavanje kvaliteta protivnika, koji se takođe bori za pobedu.
 • Fer plej je dostojanstveno prihvatanje poraza, bez ljutnje i traženja neosnovanog opravdanja ili izgovora.
 • Fer plej je skromno prihvatanje pobede, a ne ponižavanje ili provociranje protivnika.
 • Fer plej je kontrola emocija, čuvanje dostojanstva i odbijanje učestvovanja u nasilju ili izazivanju nasilja.
 • Fer plej je priznanje greške koju sudija ne primeti, pomoć protivniku kada je sticajem objektivnih okolnosti trenutno sprečen da se suprotstavi, ali i svaki drugi džentlmenski gest koji doprinosi poštenom sportskom nadmetanju.
 • Za sudiju, fer plej je detaljno poznavanje pravila i njihova dosledna i nepristrasna primena.

PRAVILA PONAŠANjA SPORTISTA

 • da slušaju svoje trenere i da odgovorno i savesno izvršavaju svoje obaveze;
 • da se u svakoj prilici ponašaju pristojno i kulturno;
 • da se prema svim ljudima odnose isto bez obzira na njihov pol, rasu, poreklo ili religiju;
 • da slede pozitivne primere i imaju kritički stav prema negativnim pojavama u sportu;
 • da vode računa o ličnoj i komunalnoj higijen i vrše kontrolu svog zdravlja;
 • da čuvaju imovinu i brinu o bezbednosti;
 • da redovno i na vreme dolaze na treninge i da se na na svakom treningu trude da budu bolji - da napreduju;
 • da se u slučaju opravdanog izostanka sa treninga, na vreme jave svom treneru;
 • da nikada sami, bez znanja trenera, neorganizuju neke svoje dodatne treninge;
 • da se na svakom treningu i takmičenju ponašaju prema utvrđenim pravilima i poštuju fer plej;
 • da se i u pobedi i u porazu ponašaju dostojanstveno i kulturno;
 • da nikada ne koriste nedozvoljena stimulativna sredstva za ostvarenje boljih rezultata;
 • da se međusobno poštuju i grade korektne, prijateljske odnose;
 • da eventualne međusobne probleme rešavaju u saradnji sa trenerom;
 • da obaveste trenera ili Klub o pozivu za učešće na javnom nastupu ili u medijima;
 • da u svakoj prilici govore afirmativno o gimnastičkom sportu i svom Klubu;
 • da vode zdrav sportski život i izbegavaju aktivnosti koje mogu biti smetnja treningu ili takmičenju;
 • da se odazovu na svaki poziv za potrebe reprezentacije.

PRAVILA PONAŠANjA TRENERA

 • da stalno imaju na umu svoj veliki uticaj na vaspitanje i razvoj ličnosti sportista i da im budu primer ponašanja.
 • da stalno imaju na umu da se mladi dobrovoljno uključuju u trenažni proces, da to čine iz želje da unaprede svoje zdravlje, fizičke sposobnosti i veštine, želje za igrom, zabavom i druženjem, a ne isključivo i samo zbog pobede na takmičenjima;
 • da rad prilagode objektivnim uslovima i realnim mogućnostima grupe, ali i individualnim sposobnostima svakog sportiste;
 • da u vaspitno obrazovnom procesu kod sportista podstiču i razvijaju pozitivne moralno voljne osobine na principima fer pleja;
 • da se trude da što bolje upoznaju svoje sportiste i znaju da prepoznaju njihov sportski potencijal;
 • da se u svakom smislu staraju o sportistima i brinu o njihovoj bezbednosti;
 • da odgovorno izvršavaju svoje obaveze prema utvrđenom programu i planu i uredno vode evidenciju rada;
 • da redovno dolaze na treninge, bar 10-ak minuta pre zakazanog termina;
 • da za rešavanje eventualnih organizaciono - tehničkih i dugih problema sarađuju sa roditeljima i upravom kluba;
 • da stalno usavršavaju svoja znanja i veštine;
 • da se odazovu na poziv za potrebe reprezentacije.

PRAVILA PONAŠANjA RODITELjA

 • da ne prisiljavaju svoje dete da se bavi sportom, ako ono to ne želi;
 • da uvek imaju na umu opštu dobrobit toga što se dete bavi sportom i vaspitava u zdravom sportskom duhu i da tu vrednost uvek stave ispred želje za pobedom ili vlastite ambicije da njihovo dete "mora" da bude najbolje;
 • da svoje dete na putu sportskog usavršavanja uvek ohrabruju i podržavaju, bez obzira na okolnosti i teškoće;
 • da najmanje jednom godišnje provere zdravstvenu i fizičku sposobnost svoje dece za bavljenje sportom;
 • da dete redovno dovode na treninge, obezbede mu odgovarajuću opremu i pridržavaju se zahteva i saveta trenera;
 • da na vreme najave ili opravdaju izostanak deteta sa treninga - takmičenja;
 • da imaju poverenje u trenere i pruže podršku svima u Klubu koji brinu o njihovoj deci;
 • da uče svoje dete da poštuje fer plej, pravila takmičenja i odluke sudija;
 • da imaju na umu da i oni predstavljaju klub i da isto kao i sportisti treba da poštuju određena pravila ponašanja;
 • da prema svojim mogućnostima pomažu razvoj kluba i učestvuju u realizaciji određenih akcija;
 • da svojim pozitivnim stavom utiču na sprečavanje svih negativnih pojava u sportu;
 • da osiguraju nesmetano učešće svog deteta u reprezentaciji.

PRAVILA PONAŠANjA FUNKCIONERA

 • da se staraju da se svim članovima kluba obezbede odgovarajući uslovi za rad, a sportistima pruže podjednake šanse za bavljenje sportom i napredovanje prema individualnim sposobnostima;
 • da se staraju da klub funcioniše u skladu sa zakonom i da stručne službe kluba blagovremeno izvršavaju sve obaveze prema nadležnim organima i sportskim savezima;
 • da se uključuju u rad nadležnog Saveza i zastupaju interese kluba;
 • da se staraju o medijskoj prezentaciji kluba;
 • da se staraju o obezbeđivanju finansijskih sredstava neophodnih za realizaciju planiranih aktivnosti kluba;
 • da budu upoznati sa događanjima u klubu i da kontrolišu kompletan rad u klubu;
 • da štite interese članova kluba i razvijaju dobre međuljudske odnose;
 • da podjednako štite prava svih članova kluba;
 • da aktivno rade na sprečavanju svakog oblika negativnih pojava i ponašanja u sportu;
 • da se staraju o doslednoj primeni Statuta i opštih akata kluba.

PRAVILA PONAŠANjA SUDIJA

 • da na sportskim takmičenjima uvek poštuju utvrđena pravila i sude objektivno i nepristrasno;
 • da zanemare svaki lični interes, naklonost prema pojednim sportistima ili matičnom klubu;
 • da svoj ugled, integritet i stručnost brane znanjem i argumentima;
 • da se prema drugim sudijama ponašaju kulturno, učtivo i sa uvažavanjem;
 • da uvek stanu na stranu zaštite takmičara, trenera i službenih lica od različitih oblika nesportskog ponašanja;
 • da imaju kritički odnos prema negativnim pojavama u sportu i da rade na njihovom suzbijanju;
 • da se stalno usavršavaju i informišu o novim pravilima i propisima koje treba primeniti u suđenju;
 • da razvijaju i šire prijateljstvo sa sudijama u zemlji i inostranstvu.

PRAVILA PONAŠANJA GLEDALACA

 • da se ponašaju korektno prema svim učesnicima sportskog takmičenja;
 • da navijaju bez omalovažavanja i vređanja protivnika ili sudija;
 • da poštuju sudujske odluke;
 • da poštuju prava, dostojanstvo i ličnost svakog učesnika sportskog događaja;
 • da spreče i osude svako nesportsko i nasilničko ponašanje;
 • da znaju da nagrade svaki pravi sportski potez ili dostignuće i budu pozitivni i motivišući navijači.